Home CZ

Black Gospel, ryt­mická hud­ba plná emocí a nakažlivé dobré nála­dy, radosti, víry a touhy po lep­ším živ­otě, v nenapodobitel­né atmos­féře aut­entick­ého před­ne­su spir­i­tuálů a gospelů, to jsou The Jack­son Singers / Gospel Emotions.

Lás­ka, cit a radost ze živ­ota, to jsou pojmy, o které se Jack­son Singers dělí se svý­mi nadšený­mi posluchači při výjimečných a nenapodobitel­ných koncertech.

Gospel. Gospel?

Gospel, mag­ické slo­vo, které okou­zlu­je a při­tahu­je jako mag­net tisíce lidí každého věku. Gospel je hudeb­ní počátek tzv. amer­ické black music. Gospel — hud­ba plná radosti a touhy po lep­ším živ­otě — vznikl ze spir­i­tuálů v čer­nošských kost­elech v USA, kde se dodnes zpívá. A nejen tam — také na fes­ti­valech a v tele­vizních pořadech.

The Jackson Singers

Robert De Witt Jack­son založil skupinu The Jack­son Singers počátkem 80. let min­ulého sto­letí výběrem nejlepších zpě­vaček a zpěváků čtyřicetičlen­ného chóru Mar­tin Luther King Singers. Od té doby zazně­lo jejich posel­ství na nesčet­ných kon­certech po celé Evropě. Ať již vys­tupu­jí společně s jaz­zový­mi hudeb­níky na evrop­ských jevištích nebo v tele­vizi, v his­torick­ých kon­cert­ních sálech nebo kost­elech a chrámech, vždy se jim podaří povznést pub­likum nad jejich všed­ní prob­lémy a vyk­ou­zlit na tvářích svých posluchačů radost­né úsměvy a uznalé výrazy.

Repertoár

V jejich reper­toáru nalezneme jak tradiční spir­i­tuá­ly, tak i mod­erní gospe­ly a bal­a­dy, jako napřík­lad pís­ně od Mahalie Jack­sonové a Arethy Frankli­nové, ale také sklad­by od Boba Dylana nebo Michaela Jack­sona. Všich­ni člen­ové chóru jsou zároveň zdat­ný­mi sólisty, kteří se při před­ne­su pís­ní stří­da­jí, což vytváří vel­mi barvi­tou atmos­féru. Jejich pop­u­lari­ta a úspěch jsou důsled­kem nenásil­ného, avšak emo­ce­mi nabitého přednesu.

Oh Happy day

A ste­jně tak jako Whoopi Gold­ber­gová se svým chórem ve fil­mu Ses­tra v akci, tak i Jack­son Singers od prvního momen­tu zpěvu vytvoří dia­log mezi zpěváky a posluchači, jako by všich­ni byli pře­ne­seni do čer­nošského kostela v Harlemu. Ryt­mické gospe­ly se stří­da­jí s bal­ada­mi a spir­i­tuá­ly. A na kon­ci zpívá celý sál:

Oh hap­py hap­py day!”